Fundusze zewnętrzne                                                                              

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z siedzibą w Zaborze przy ulicy Lipowej 1.

Operacja pn.: „Unikatowy dom podcieniowy zachowaniem dziedzictwa lubuskiego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 196.000,00 zł

Zadanie składało się z następujących działań:

  1. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczące ratowania zabytku,

  2. Badanie stanu zachowania obiektu,

  3. Analiza dokumentacji etnograficzno – konserwatorskiej,

  4. Przygotowanie dokumentacji budowlanych; uzyskanie wszystkich pozwoleń,

  5. Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia,

  6. Wykup,translokacja i rekonstrukcja obiektu objęta nadzorem autorsko-inwestorskim i konserwatorskim,

  7. Udostępnienie zabytku mieszkańcom regionu.
W roku 2017 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na następujące działania:

Pieśń i poezja ludowa tradycja i współczesność” – wartość ogółem 42.189,00 zł; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000,00 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone filologiczne i dialektologiczne badania folkloru występującego na terenie województwa lubuskiego wyrażającego się poprzez artystyczną i kulturową aktywność zespołów folklorystycznych w wybranych miejscowościach województwa. Zebrany materiał literacki zostanie poddany merytorycznej analizie i wydany w antologii opatrzonej komentarzem. Antologia zostanie uzupełniona rozmowami z członkami zespołów na temat genealogii wykonywanych utworów oraz przeobrażeń jakim uległy one od powstania do współczesności. Zostanie również zebrany i opracowany materiał muzyczny który będzie wydany w formie płyty.